Naše rodina

Časté dotazy

Čím se tento rodokmen vyznačuje?
Jaké jsou naše zásady ochrany osobních údajů?
Potřebuji mít k rodokmenu přístup (neboli tzv. účet)?
Jak se mám zaregistrovat?
Jaké jsou obecné zásady pro vkládání dat do rodokmenu?
Jak vkládáme údaje do rodokmenu?
Jak procházíme rodinným stromem?
Jak najdeme příbuzenský vztah mezi osobami?
Jakou nápovědu máme k dispozici?
Slovník základních genealogických pojmů

Čím se tento rodokmen vyznačuje?
Většina genealogických stránek zobrazuje rodokmen z různých hledisek, ale aktualizovat v něm může zpravidla jen jejich správce (administrátor). Na aktualizaci tohoto rodokmenu se může podílet každý, kdo je členem některé rodiny. Může do něj přidávat nové údaje nebo měnit ty existující. Rodokmen dovoluje:
 • Zachovávat soukromí žijících osob. Viditelnost údajů určuje správce.
 • Prohlížet rodokmen mnoha způsoby: schemata, seznamy nebo zprávy.
 • Spolupráci členů rodu na obsahu rodokmenu.

Jaké jsou naše zásady ochrany osobních údajů?
Všichni z nás na těchto stránkách rodokmenu uznáváme prvořadou důležitost ochrany osobních údajů a usilovně naše údaje chráníme. Naštěstí produkt webtrees má výtečné prostředky k ochraně osobních údajů a umožňuje uplatňovat určitá pravidla soukromí - naše stránky ukrývají údaje o žijících osobách před těmi návštěvníky, kteří nejsou registrováni. Abyste mohli prohlížet údaje o žijících osobách, musíte být důvěryhodným členem našich stránek a musíte se k nim přihlásit svým uživatelským jménem a heslem. Vaše členství vám dovolí přístup k vaší osobní stránce v rodokmenu. Navíc naše stránky pracují s několika úrovněmi přístupového oprávnění uživatelů jak k údajům o osobách, tak k zobrazování vztahů nezi osobami a rodinami. Ten druhý nástroj vám umožní přístup k údajům o osobách označených jako blízcí příbuzní. Jestliže se připojíte jako registrovaný člen a některé osoby nebo rodiny se vám zobrazí jako 'soukromé', je to způsobeno nastavením vašeho uživatelského účtu. Pokud je podle vašeho názoru váš přístup příliš omezený, můžete se obrátit na správce rodokmenu a vysvětlit, kde jste blokováni a proč si myslíte, že byste být neměli. Žádný systém není dokonalý a vždy existuje nějaká možnost, že se do něj někdo vlomí a získá nežádoucí přístup k údajům. Pokud máte vážné obavy o svoje osobní údaje na těchto stránkách, sdělte to e-mailem správci rodokmenu. Vaše údaje budou z rodokmenu odstraněny, ale současně může být omezen i váš přístup. Zneužití našich údajů bereme vážně a nebudeme tolerovat jejich krádež nebo zneužití. Proti těm, kteří se zúčastní pokusu o krádež totožnosti či obtěžování pomocí zde získaných údajů nebo je způsobí, podnikneme právní kroky.

Nekopírujte naše údaje o žijících osobách na žádné jiné stránky nebo místa, kde nejste schopni zaručit soukromí těchto osob. Mohli byste nést zodpovědnost za jeho odhalení nebo zneužití. Jak je vám jistě zřejmé, k pořízení této databáze bylo vynaloženo mnoho času, úsilí a talentu. Nechceme, aby jiní jednoduše kopírovali naše společné dílo. Nesdílíme také zde obsažené informace s jinými prameny, ani nepřispíváme svými údaji do komerčních projektů (Ancestry.com, Geni, Tribal Pages, atd.). Očekáváme, že budete tyto zásady dodržovat také. Prosíme, nekopírujte naše údaje na jiné stránky a v žádném případě nezveřejňujte údaje o žijících osobách někde jinde. Tato databáze zůstane naším vlastnictvím pro veřejné zobrazení veřejně přípustných údajů a nebude žádným způsobem prodána, darována ani pronajata za účelem zisku, ať našeho nebo cizího. Osobní údaje nebudeme sdílet s žádným veřejným pramenem a vás jako naše uživatele zavazujeme k témuž.

Mějte na paměti, že vaše heslo je podstatné pro ochranu vašich osobních údajů a údajů ostatních rodin, proto je bezpečně uložte. Doporučujeme heslo čas od času měnit. Vězte, že správce rodomenu nemá k vašemu heslu přístup. Jestliže je zapomenete, použijte požadavek 'Zažádat o nové heslo' na domovské stránce rodokmenu. Nové dočasné heslo dostanete na vaši registrovanou e-mailovou adresu.


Potřebuji mít k rodokmenu přístup (neboli tzv. účet)?
K prostému prohlížení zesnulých osob nikoliv. Abyste však mohli prohlížet žijící osoby nebo k nim přispívat správnými údaji, musíte požádat o uživatelský účet. Nemá smysl se registrovat, pokud nejste členem rodu nebo příbuzným některého z nich.

Jak se mám zaregistrovat?
Registrace na těchto stránkách je dostupná lidem, kteří jsou prokazatelně spojeni aspoň s jednou rodinou v tomto rodokmenu.

Podmínky registrace jsou tyto:

 1. Žadatel o registraci musí být buď osoba již zaznamenaná v tomto rodokmenu, nebo příbuzná, byť i vzdáleně, k některé zaznamenané osobě nebo k jiné osobě z rodu, která by sama v tomto rodokmenu zaznamenaná být mohla.
 2. Žadatel o registraci musí být připraven přispívat k obsahu těchto stránek, včetně poskytnutí svých osobních údajů a jejich aktualizace. Minimálním požadavkem je prokázat svoje místo v rodokmenu.
 3. Žadatel o registraci musí souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů žijících osob v tomto rodokmenu. Porušení zásad povede k okamžitému odnětí přístupových práv a může být důvodem k právním krokům.

Postup registrace je tento:

 1. Na domovské stránce vpravo je přihlašovací rámeček a v něm vespod je volba 'Zažádat o nový uživatelský účet'. Kliknutím se zobrazí formulář, který je nutno vyplnit a odeslat.
 2. Krátce nato obdrží žadatel na svoji e-mailovou adresu (kterou zadal ve formuláři) zprávu, ve které dostává pokyn, aby klepnul na uvedený odkaz. Tak se jeho požadavek dostane ke správci rodokmenu.
 3. Správce rodokmenu požadavek posoudí a nastaví žadateli příslušná oprávnění. Zpravidla nejpozději do druhého dne dostane žadatel e-mailem vyrozumnění (někdy to může trvat déle, např. vinou dočasné nepřítomnosti správce rodokmenu na pracovišti). Teprve po tomto vyrozumnění se žadatel stal registrovaným členem a může se přihlásit.

Mějte na paměti, že vaše heslo je podstatné pro ochranu vašich osobních údajů a údajů ostatních rodin, proto je bezpečně uložte.


Jaké jsou obecné zásady pro vkládání dat do rodokmenu?
Při vkládání údajů do rodokmenu nebo jejich aktualizaci bychom měli dodržovat několik základních zásad:
 1. Každá osoba nebo každá událost v jejím životě by měla obsahovat odkaz na pramen. Tato představa je velmi jednoduchá. Máme-li o někom nějakou informaci, pak jsme ji museli někde získat. To "někde" je ten pramen. Může to být třeba nějaká databáze, nějaký farní nebo obecní rejstřik, nebo kniha. Může to být něco tak prostého jako "Teta Marie vyprávěla...". To všechno jsou platné informace, avšak čím více toho o prameni uvedeme, tím snadněji po deseti, dvaceti, či více letech uvidíme "Aha, tak to je ten pramen, z něhož ten údaj známe!".
 2. Každý údaj musí být věcný a zaznamenaný tak, aby bylo zřejmé, jak je přesný. Jestliže např. známe ze sčítání lidu věk osoby, ale nikoliv přesné datum jejího narození, pak nemůžeme pokládat ZA SKUTEČNOST, že se osoba narodila v určitém roce. Lidé zaokrouhlují, na sčítacím archu může být chyba, nebo dokonce chybně uvedený věk. V takových případech je žádoucí použít kvalifikátory jako ABT (asi), nebo EST (odhadem), nebo CAL (vypočtené) a tak ukázat, jak jsme k uvedeném údaji dospěli. Jiným dobrým příkladem je, že nalezneme datum narození, sňatku, nebo úmrtí v seznamech, které zaznamenávají události v časových periodách, např. čtvrtletích. Pak můžeme datum zadat s přesností nanejvýš např. BET JAN 1850 AND MAR 1850, což značí "mezi lednem a březnem 1850". Zadání takového data je v našem systému snadné, neboť napíšeme "Q1 1850" a systém je převede do požadovaného plného tvaru.
 3. Údaj musí přesně vyjadřovat čím je a co skutečně víme. To znamená, že např. datum křtin nalezené ve farním rejstříku nemůžeme zapsat jako datum NAROZENÍ. Je to datum, kdy byla osoba pokřtěna. Je-li to jediný záznam, který pro narození osoby známe, pak buď datum narození nevkládáme vůbec (pro věkové výpočty systém použije datum křtin), nebo zadáme datum jako BEF (před) datem křtin. To jasně říká, že jediné co víme určitě je, že osoba se narodila dřív, než byla pokřtěna, ale nevíme, bylo-li to 1 den, nebo 10 let předtím. Totéž platí pro záznamy ve farním rejstříku o pohřbech. Datum pohřbu není datem úmrtí, proto uvedeme BEF (před) datem pohřbu.
 4. Vzhled rodokmenu - jak jej nejlépe prohlížet. Stránky rodokmenu je nejlépe prohlížet nejnovějšími prohlížeči, tj. aspoň Firefox 3, Internet Explorer 8, Safari 4, Google Chrome, nebo Opera, a skoro všechny ostatní prohlížeče z posledních let. Prohlížení staršími prohlížeči může vést k problémům při zobrazení stránek a obrázků, nebo navigaci. Neschválené (staré a opuštěné) operační systémy a prohlížeče systém nepodporuje.
  Program webtrees funguje na obrazovkách různých velikostí, ale některé stránky k zobrazení všech informací vyžadují posouvání do stran. Doporučujeme velikost obrazovky široké aspoň 1280 pixelů.
 5. Užití údajů a médií - mohu informace získané z těchto stránek použít jinde? Stránky tohoto rodokmenu, jejich obsah a prezentace podléhají různým právům a licencím. Ačkoliv to, co je zde napsáno a vystaveno zraku příležitostného návštěvníka, bylo většinou získáno z veřejných pramenů, některá data jsou přece jen osobní povahy a mohou obsahovat poznámky napsané námi nebo jinými. Jestliže okopírujeme tyto informace jinam, je důležité dokumentovat jejich pramen a vyjádřit vhodné uznání. Vizuální zobrazení (fotografie, kopie dokumentů, certifikátů, kopie rejstříků a další) podléhají našemu nebo cizímu autorskému právu. Výslovně se zapovídá použití zobrazení z těchto stránek na vlastních tištěných nebo online versích. Použití údajů a zobrazení z těchto stránek pro komerční účely je předem zcela vyloučeno.

Jak vkládáme údaje do rodokmenu?
Toto jsou pokyny pro ty členy, kteří jsou oprávněni údaje vkládat nebo měnit. (Svoje návrhy můžete také posílat správci e-mailem.)

Nápověda: je k dispozici na stránkách v bohaté míře. U většiny popisků údajových polí je ikona '?', za kterým se skrývá nápověda. Pokud si nevíte i přesto rady, pošlete požadavek na úpravu údajů správci e-mailem.

Změny a vkládání údajů: změny údajů o osobách nebo rodinách se projeví až poté, co je schválí správce rodokmenu. O každé změně, kterou provedete, je správce automaticky uvědoměn a může tak změnu vyhodnotit a potvrdit. Teprve potom budou viditelná ostatním.

 

Jména: vkládání jména se děje s použitím formuláře, na kterém jsou k tomu účelu připravená políčka. V některých případech je nutno použít značku '+'.

 • Titul (před): sem zapisujeme titul osoby před jménem (např. Ing. Dr., Mgr. atd.). Nepatří sem Pan/Paní.
 • Předpona pro příjmení: je vyhrazeno pro předpony jako 'z', 'von', 'de', 'van der' apod.
 • Křestní jméno: jméno dané při narození, zpravidla jedno, někdy více. Jména píšeme s velkým počátečním písmenem (platí pro všechny jména v rodokmenu).
 • Příjmení: jméno dědičné zpravidla po otci, nikoliv získané sňatkem. Pozor na to hlavně u žen. Pokud se někdy po narození změnilo, nové jméno vložíme dodatečně až po zaznamenání osoby do databáze.
 • Titul za: sem zapisujeme např. vědecké tituly, jako DrSc., nebo přípony typu 'ml.', 'st.', 'Jr', 'II' apod.
 • Přezdívka: jméno jiné než křestní, které se pro osobu používá obecně v rodině (např. kvůli odlišení od jiných osob téhož křestního jména). Např. 'Máňa' pro Marii. Její celé jméno v seznamech pak spatříme jako 'Marie "Máňa" ...'.
 • Manželské jméno: je to nové jméno osoby převzaté po manželovi.

Kalendářní data: vkládáme nebo aktualizujeme nejlépe s pomocí ikony kalendáře, která je vedle příslušného políčka. Data v tomto systému musí odpovídat standardu GEDCOM v5.5.

Místo: je to zeměpisný název místa. (Pozor: jen název místa, tj. obce nebo města, nikoliv adresa!). Vkládáme jej takto:

 • klepneme na ikonu 'zeměkoule' vedle políčka. Zobrazí se nám seznam všech místních názvů, které už jsou v databázi. Pokud v něm žádaný název najdeme, vybereme jej klepnutím myší.
 • v opačném případě vepíšeme správný zeměpisný název místa.

Rodina: údaje o skutečnostech, které se vztahují k rodině, zavádíme na stránce zobrazení rodiny. Tam zaznamenáme sňatky, rozvody, děti, a ostatní skutečnosti týkající se rodinné jednotky. Zvláště při zavádění více dětí do rodiny je dobré vyjít ze stránky otce nebo matky, kde přikážeme 'zobrazit rodinu' a tam použijeme 'Přidat dítě k této rodině'. V případě pochybností se obraťte na správce rodokmenu.

Prameny a citace: v genealogii nestačí prostě říci, že se něco "stalo tehdy a tehdy". Stejně jako historici i my máme rádi důkazy. Při zadávání údajů pokud možno uvádíme pramen informací. Nejprve zjistíme, jaké prameny už jsou v rodokmenu k dispozici a pokud nestačí, přidáme nový. K prameni přidáme poznámky a vysvětlující text. Nešetříme slovy.

Media: media, tj. fotografie, obrázky, rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a jiné dokumenty obohacují rodokmen. Členové s právem upravovat rodokmen mohou nová media zavést sami, pomocí příkazu 'Přidat nový objekt medií' na stránce osoby nebo rodiny. Systém umožňuje vybrat media na lokálním počítači a nahrát je. Při zavádění medií je nutno dbát na správné pojmenování nového objektu vzhledem k existujícím. Jistější je poslat media e-mailem správci rodokmenu s příslušným komentářem.

Navigace: při procházení rodokmenu je nejlepší, když začneme na stránce 'Moje stránka', odkud přejdeme buď na svoji osobní stránku 'Můj osobní záznam' nebo na stránku 'Můj rodokmen'. Odtud se navigací dostaneme na hledanou osobu nebo rodinu.


Jak procházíme rodinným stromem?

Tento rodinný strom je dosti rozlehlý, takže se v něm snadno můžeme ztratit. Existuje zde ale několik věcí, které nám procházení stromem usnadní.

Odkazy

Na každé stránce jsou odkazy, s jejichž pomocí se dostaneme přímo na jinou osobu, rodinu, jinou stránku atd. Odkaz poznáme tak, že když na něj najedeme ukazatelem myši, text odkazu zčervená a ukazatel myši se změní na ukazováček ruky. Klepnutím přejdeme na cíl odkazu.

Nabídky (menu)

V horní části každé stránky je řada nabídek (položek menu) - zleva jsou to Domovská stránka, Schémata, Seznamy, Kalendář, Zprávy atd. Při nastavení ukazatele myši na kteroukoliv nabídku se otevře druhotná nabídka. Klepnutím myší na nabídky se dostaneme na další stránky, které nám nabídnou prohlídku některé části stromu nebo nástroj k přechodu na požadovanou větev nebo skupinu údajů. Možností je mnoho, takže by bylo obtížné je zde všechny vyjmenovat. Doporučujeme zkoušet nabízené možnosti a tak se s nimi postupně seznámit.

Schémata

Dobrou cestou k prohlížení různých větví rodinného stromu jsou schémata. Pod nabídkou Schémata najdeme seznam různých typů schémat.


Jak najdeme příbuzenský vztah mezi osobami?

Prohlížíte-li si jako přihlášený člen rodiny nějakou osobu a klepnete na Schémata > Vztahy, zobrazí se automaticky příbuzenský vztah prohlížené osoby k vaší osobě.

Zajímá-li vás příbuzenský vztah dvou různých osob, dosaďte je do políček Osoba 1 a Osoba 2 a obnovte zobrazení klepnutím na tlačítko Zobrazit.


Jakou nápovědu máme k dispozici?

Kromě těchto častých dotazů je ještě několik různých způsobů, jak hledat nápovědu k prohlížení rodinného stromu a k práci s ním. Jsou to tyto:

Odkazy na nápovědu: mnoho údajových položek má po straně malou ikonu . Po klepnutí na ikonu vyskočí malé okno, které obsahuje popis položky.

E-mail na správce stromu: na každé stránce úplně dole je odkaz na správce stromu "Pro technickou podporu nebo s dotazy k rodokmenu prosím kontaktujte Josef Prause (ADMIN)". Klepnutím na odkaz pošlete e-mailovou zprávu správci stromu s požadavkem na nápovědu. Odpověď by měla následovat co nejrychleji poté, co správce zprávu dostane.

webtrees forum: na každé stránce úplně dole je logo softwarové aplikace webtrees. Klepnutím na něj se vyvolá její úvodní stránka (webtrees.net). Na ní je odkaz na diskusní stránky (Forum), na kterých můžete požádat odborníky, vývojáře popř. ostatní uživatele o radu.

webtrees WIKI: na stránkách webtrees.net najdete také dokumentační stránky softwaru (WIKI). Ty obsahují užitečné stránky pro uživatele, správce a vývojáře.


Slovník základních genealogických pojmů

(Převzato od Petr Valena, ten převzal od Blanky Větrovcové)

berní rula - soupis poddaných a poddanských usedlostí a pozemků, z nichž se platila berně nebo kontribuce (pouze pro Čechy). Vychází z vrchnostenských přiznání z roku 1654. Zaznamenává tyto údaje: panství (statek, stateček, dvůr), majitel, obec, příjmí, jméno, výměna rolí, doba osevu, vlastnictví potahu, chovaná zvířata. Jsou v ní uvedeny i další údaje - zda hospodářství vyhořelo, do jaké berní skupiny hospodář patří, jaké řemeslo provozuje.

dominikál - panská půda, kterou vrchnost obdělává na vlastní náklady.

domkář (domkař) - člověk vlastnící domek a k němu malý pozemek, hospodařící na něm a na panských polích. (Podle Ottova slovníku naučného: "Domkař nebo baráčník, který má jen barák bez polí.")

domovský list - doklad dosvědčující domovské právo k určité obci.

domovské právo - právo na nerušený pobyt v dané obci, na důchodové nebo chudinské zaopatření. Člověk toto právo získával povětšinou dědičně v obci, kde se narodil, ale mohlo dojít i k nabytí domovského práva jinými cestami, např. zažádáním v obci, kde člověk trvale bydlel.

gruntovní knihy (gruntovnice) - pozemkové knihy, v nichž jsou sledovány majetkové transakce na jednotlivých gruntech (prodej, koupě, splácení, výměny atp.); 3 způsoby vedení PK - chronologicky (pro badatele dost obtížné, vytáhnout informace o jedné usedlosti z chronologicky jdoucích zápisů je složité, vyžaduje hodně času), věcně (do jedné slohy všechny koupě a prodeje, do další výměny, do další splátky atp.) a vložkově (pro badatele nejlepší způsob vedení PK, každá usedlost má určitý počet listů, kam byly zapisovány veškeré transakce týkající se daného gruntu). Jedná se o cenný pramen pro pátrání po rodinné historii v době, kdy ještě nebyly vedeny matriky.

chalupník - majitel chalupy a 1/4 lánu (čtvrtinový osedlý). (Podle Ottova slovníku naučného: "Chalupník sluje u nás usedlík, mající chalupu a nejvýše 20 korců polí výsevku na rozdíl od sedláka nebo domkaře.")

knihy svatebních smluv - patří mezi pozemkové knihy, uvádím je zvlášť, protože se jedná o poměrně specifický pramen, ve kterém můžete najít opisy svatebních smluv, tím pádem lze (i mimo matriky) dohledat další osoby související s vaším rodem.

kšaft - závěť.

kvitance - listina, kterou věřitel potvrzuje dlužníkovi, že od něho dostal plnění v plném rozsahu nebo určitou jeho část.

lán - základní plošná míra pro určování rozlohy usedlosti. Jedná se o míru s proměnlivou rozlohou - vždy záleží na kraji a době, kde a kdy se vyskytuje. Selský lán měl přibližně 18,5 hektaru (přesněji 18,6 ha), dále existovaly lány panský nebo kněžský. Od lánu se odvozují i názvy pro jednotlivé usedlosti (např. láník, 3/4láník, 1/4láník apod.).

láník (sedlák) - držitel dané výměry půdy; 1 lán = cca 18,5 hektaru; vyskytovali se i držitelé menších výměr půdy, např. půlláník, čtvrtláník atp. Osedlý byl základní jednotkou pro vyměřování kontribucí v rámci berní ruly a lánového rejstříku.

lánový rejstřík - soupis poddaných a poddanských usedlostí a pozemků, z nichž se platila berně nebo kontribuce (pouze pro Moravu).

matriční knihy (matriky) - základ všeho rodopisného bádání; knihy, do kterých byly a jsou zapisovány údaje o narození, sňatku a úmrtí jednotlivých osob; v minulosti byly vedeny farním úřadem pro danou oblast, spadající pod tento farní úřad. Pro bližší seznámení doporučuji literaturu (viz. sekce Archivy).

nezakoupené pozemky (nezakoupení poddaní) - pozemky ponechané poddaným k užívání, ale s berní povinností. Vrchnost s těmito pozemky libovolně nakládala.

odúmrť - právo odkázat majetek cizí osobě (nepříbuzné).

podruh - nájemník; poddaný, slouha, najímaný na různé práce, od pomoci na poli přes službu u panského dvora apod. (Podle Ottova slovníku naučného: "Podruh, kdo ve vsi v cizím domě v podnájmu bývá a nemaje polí ni chalupy živí se jen prací rukou svých.")

podsedek - chalupník usídlený na pozemku většího sedláka

poplužní dvůr - vrchnostenský statek, stojící na dominikální půdě, který byl spravován přímo vrchností. Zde odváděli poddaní robotu (např. orba, zásev).

praví osedlí - sedlák, zahradník; mají podíl na rustikálu, který drží dědičně.

raabizace - hospodářská a správní reforma provedená za vlády Marie Terezie. Došlo k parcelaci dominikální půdy mezi poddané a převedení nepotřebných robot na peněžní platy. Schválena byla v březnu 1777. Její název je odvozen od jména rakouského dvorního rady Františka Antonína Raaba.

robota - povinnost poddaných odpracovat určitý počet dní v měsíci na panské půdě. Vázala se přímo k poddanské usedlosti, nikoli k jednotlivým osobám - s rostoucí velikostí usedlosti rostly i robotní povinnosti. V pozdější době byla nahrazována peněžními nebo naturálními platy.

rustikál - poddanská půda, rozparcelované pozemky obhospodařované jednotlivými poddanými.

soused (saused) - plnoprávný člen vesnické/městské společnosti.

urbáře - soupis poddanských usedlostí určitého panství, který byl prováděn za účelem vyměření povinností vůči vrchnosti.

vejrunek - pravidelná splátka gruntu.

vruby - zářezy na holi, které byly používány jako evidence vejrunkových splátek.

výminkář (výměnkář) - člověk žijící na výminku (část domu určená pro staré rodiče), v podstatě člověk v důchodu.

zakoupené pozemky (zakoupení poddaní) - též pozemky "zapsané"; poddanské pozemky, na které se vztahuje emfyteutické (zákupné, německé) právo; s těmito pozemky poddaní nakládají dle své vůle. Při špatném hospodaření mohl být ale statek poddanému odebrán a prodán jinému. Protikladem jsou tzv. nezakoupení nepoddaní.

závdavek (závdanek) - peníze složené přímo při nákupu gruntu (statku, chalupy), v podstatě záloha.