Frequently asked questions

What are the main special features of this tree?
What are this site's privacy policies?
When do I need an account for access? And, how do I apply for one?
Standard GEDCOM
Terminologie
Z druhého kolena
Písma v pramenech
Akademické tituly
Úbytek předků
Zpráva o rodokmenu
Genealogické odkazy
Mapy, slovníky, rejstříky
Bádání
Genealogický software
Osobnosti

What are the main special features of this tree?

Most genealogy sites show the tree in different ways, but none of them can be configured, changed, or updated by you. Only the site administrator can perform updates.

This website is interactive. Anyone whose family is in this extended tree can update, add, and make changes to their close branches after retrieving permission by the site administrator.

With this website you can:

 • Keep privacy of living people; the site administrator determines whom you can see.
 • Enjoy many possibilities to view the tree: as different charts, reports, or lists.
 • It's a collaborative tree; with the site administrator's permission, everyone can take part in updating the tree.

What are this site's privacy policies?

Each of us at jpretired.cz consider privacy of paramount importance and we protect our data vigorously.
Fortunately, webtrees' software confidentiality functions are excellent in the application of certain rules of privacy - our main site hides details about people who are alive or to those who you are not linked. To view details of living people, you will have to be a trusted member of our site and you must connect to the site with your username and password account. Your free membership gives you access to your special page (INDI record ID #) in the family tree. In addition, our site uses several levels of privacy access and user verification, as well as webtrees' relationship privacy. The latter function lets you see information for people defined as a close relative. If you are a member of the site and connected and still see some individuals or families still marked as "private", this feature has been enabled for your account. If you think your access is too restricted, please email the genemaster and explain with details of identification numbers, where you were blocked and why you believe you should see this information. Of course, no system is perfect or unbreakable and inadvertent access to data remains a remote possibility. We do our best to address all privacy issues quickly. If you feel strongly about some of your personal data stored here, please contact the genemaster via the e-mail links below. Your data can be removed from the site, but your access may also be restricted. See also the FAQ on the site information. We take abuse of our information seriously, and will not tolerate theft or misuse. We will take legal action against those who engage in or attempt identity theft or harassment as result of accessing our data.

Do not copy our data on living persons to any other sites or to places that you may be unable to protect the privacy of these individuals. You can be held responsible for this exposure or abuse. As you will see, there is a lot of time, effort and talent that has been extended to assemble this database. We don't want others simply copying our collective work. Also, we do not share the information contained herein with other sources, nor do we contribute information to any commercial enterprise (Ancestry.com, Geni, Tribal Pages, etc). We expect you to respect this policy as well. Please do not copy our data to other sites, and certainly never post information on living persons elsewhere. This database will remain in our possession for the public display of public domain information, and will not be sold, given or loaned in any way or form in order to generate revenue by us or by others. Personal data will not be shared by us with a public source and you, as our users, are sworn to the same high standards.

Remember, the security of your password is essential in protecting the privacy of your own and other family members information, so keep it safe. We recommend that you change your password from time to time. Please note also that, as site administrators, we can not access your password. If you forget yours, please use the "Request for new password" on the login page and a new, temporary one will be sent to your registered e-mail address.


When do I need an account for access? And, how do I apply for one?

NOTE: fami.jpretired.cz does NOT REQUIRE REGISTRATION to access data on known deceased persons on our website. However, to contribute or to see facts on your presumed living relatives, you will need to register for a free account and advise us of your relationship.

 1. Registrants should be relatives, albeit a distant cousin in many cases, however somehow related to someone already listed or someone who should be listed on our site. Registration on this site is available only to those with an identifiable link to an existing individual or families within this tree, or to someone we should add to have more complete data;
 2. Registrants should be prepared to visit regularly and contribute to our sites, at a minimum providing us with your personal and immediate family information and later - modifications, augmentation, amplifications and additions to our existing data;
 3. Registrants must pledge to protect the privacy of the data on all living persons on the site, and, as noted above, contribute your own personal information. Any privacy violations will lead to immediate termination of access privileges and may be cause for legal action. We take the possibility of identity theft or information abuse seriously. Please see our Privacy Section above for more details.

If you qualify for an account and agree to abide by these rather simply policies and procedures, please use the registration form built into our site. Be sure to:

 1. Use the comments field to answer ALL the information requested on that page (and here),
 2. Explain your relationship to relatives contained within the existing site, your brief lineage to that person, and
 3. Clearly confirm by affirmation your acknowledgement of your intentions to abide by our policies and access rules.

After you submit your request, we will then review your application. Please be patient as proper review and verification may take some time and effort and we may sometimes be away for several days. Incomplete applications will be held until we receive the confirmation of relationship, enter you into our database and receive your promises (affirmations) to protect privacy and all data on living persons and to abide by this site's terms and conditions of use as outlined in these FAQs


Standard GEDCOM

GEDCOM (zkratka z anglického GEnealogical Data COMmunication) je specifikace pro výměnu genealogických dat mezi různými genealogickými programy. GEDCOM byl vyvinut pro potřeby genealogických výzkumů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormonů). Soubory GEDCOM jsou čistě textové a obsahují genealogické informace o individuálních osobách a data, které spojují tyto záznamy k sobě. Tento formát podporuje většina programů, které se zabývají genealogií, ať už do něj exportují nebo z něho importují. GEDCOM TestBook Project hodnotí, jak dobře genealogické programy podporují standard GEDCOM 5.5. Existuje mnoho pomocných programů, pro konverzi souborů GEDCOM do HTML stránek.

Ačkoliv GEDCOM byl počat jako universální formát, mnohé genealogické programy zavádějí svou vlastní mírně modifikovanou versi GEDCOMu. Pro nás uživatele to znamená, že nemáme vždy jistotu, že všechna naše data vyhoví převodu z jednoho programu do jiného.

Úplná specifikace je k nahlédnutí nebo stažení zde: GEDCOM Standard 5.5.1

Zevrubné informace o standardu GEDCOM najdete například na Wkipedii na stránce GEDCOM

Jak vypadá soubor GEDCOM?

Soubor GEDCOM je posloupnost textový řádků (psaných dnes většinou v kódu UTF-8 nebo ASCII), z nich každý nese určité údaje vztahující se k našemu rodokmenu. Řádky pomocí svého číslování zobrazují hierarchii údajů a jsou označeny příznaky, které určují typ údaje.

Je možné sestrojit soubor GEDCOM ručně (v nějakém textovém programu), ale to by byl bolestně pracný proces. Například takový soubor GEDCOM jednoho rodokmenu o řekněme 400 osobách (okolo 200 rodin) může mít více než 5500 řádků! Náš webtrees vytvoří soubor GEDCOM za nás, správně formátovaný a připravený k použití kýmkoliv jiným.

Když otevřeme soubor GEDCOM v nějakém textovém programu, spatříme řádek za řádkem s čísly, zkratkami a různými rodopisnými údaji. Nejsou v něm žádné prázdné řádky ani odsazování textu. Ačkoliv to vypadá bláznivě, je v tom řád.

Skupiny řádků, které nesou údaje o osobě (INDI), prameni (SOUR) nebo rodině (FAM) se nazývají záznamy, a každý řádek v záznamu má číslo úrovně. První řádek v každém záznamu má číslo "0" (nula), což znamená, že zde začíná nový záznam. Uvnitř záznamu se čísla úrovní vztahují k nejblíže nižší úrovni nad daným řádkem; všechny řádky za úrovní 0 patří k tomuto záznamu až do další úrovně 0.

Zde je například zjednodušený záznam o nějaké osobě, texty v závorkách jsou vysvětlivky, které k souboru nepatří:

0 NAME Matouš /Bernát/
1 SEX M (údaje o záznamu na předchozí úrovní 0, což je Matouš)
1 BIRT (další údaj o Matoušovi - narození)
2 DATE 16 SEP 1858 (údaj o narození)
2 PLAC Lutín, Olomoucký, Česko (další údaj o narození)

[To je záznam o Matouši Bernátovi, který končí tam, kde začne další úroveň 0.]

0 NAME Karolina /Bernátová/ (nový záznam o jiné osobě)
1 SEX F (údaje o Karolině)
1 BIRT (atd.)

Za číslem úrovně obsahují řádky příznak (tag), což je zkratka typu údaje v řádku. Většina příznaků je srozumitelná (anglicky mluvícímu genealogovi, my ostatní se je musíme naučit); HUSB pro manžela (husband), PLAC pro místo (place), MARR pro sňatek (marriage) atd. Příznaky také mohou mít formu ukazatele (směrníku), např. @S43@, který odkazuje na jinou osobu, rodinu nebo pramen v tom samém souboru GEDCOM.

Když importujeme soubor GEDCOM, genealogický program pomocí čísel úrovní a příznaků sestaví údaje do rodin se zachováním vztahů v rodokmenu. Program čte řádek po řádku a zkouší umístit údaje do správných polí. Pokud nerozezná některý příznak, pak buď řádek ignoruje, nebo údaj umístí do zvláštního pole, odkud si jej později můžeme vyzvednout. Tím polem je zpravidla poznámka.

Níže je příklad souboru GEDCOM vytvořeného naším programem webtrees.

První záznam celého souboru je záhlaví (HEAD), začínající číslem úrovně 0. Záhlaví obsahuje identifikační údaje, jako je název programu, který soubor vytvořil (příznak SOUR), jeho versi (VERS) atd.

0 HEAD
1 SOUR webtrees (program vytvořivší soubor)
2 NAME webtrees
2 VERS 1.7.2 (verse programu)
1 DEST DISKETTE
1 DATE 23 OCT 2015 (datum vytvoření souboru)
2 TIME 21:37:38
1 GEDC
2 VERS 5.5.1 (verse standardu GEDCOMu)
2 FORM Lineage-Linked
1 CHAR UTF-8 (znaková sada)
1 FILE nase-rodinaCzech
1 PLAC
2 FORM City, County, State/Province, Country
1 SUBM @S17@

Další úsek je záznam pro osobu (INDI) Matouš Bernát. Osoba má v rodokmenu číslo 1122.

0 @I1122@ INDI
1 NAME Matouš /Bernát/
2 GIVN Matouš
2 SURN Bernát
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 16 SEP 1858
2 PLAC Lutín, Olomoucký, Česko
1 DEAT
2 DATE 07 AUG 1866
2 PLAC Lutín, Olomoucký, Česko
1 FAMC @F20@
1 NOTE Zemřel při epidemii cholery

[FAMC @F20@ je směrník na záznam o rodině; C v příznaku FAMC říká, že osoba je dítětem v rodině číslo 20.]

Někde dále v souboru GEDCOM je očíslovaný seznam pramenů. Toto je záznam pro pramen číslo 13:

0 @S13@ SOUR
1 ABBR Matrika Slatinice
1 TITL Matrika sign. Č XII 3 inv. číslo 6006 katolická
1 AUTH Římskokatolická fara Slatinice

Ještě dále v souboru GEDCOM se nacházejí očíslované záznamy rodin. Tato rodina číslo 127 se skládá z manžela (HUSB), jehož číslo je 2519, manželky (WIFE) číslo 2905 a jejich dětí, opět samozřejmě zastoupených čísly osob. Dále vidíme, že pár byl sezdán a to v roce 1931.

0 @F127@ FAM
1 WIFE @I2905@
1 HUSB @I2519@
1 CHIL @I2899@
1 CHIL @I2889@
1 CHIL @I2898@
1 CHIL @I2891@
1 CHIL @I2968@
1 CHIL @I2893@
1 CHIL @I2909@
1 MARR
2 DATE 1931

Mějme na paměti, že úplný soubor GEDCOM obsahuje mnoho záznamů. Všechny řádky následují jeden za druhým, obvykle nejdříve osoby, pak prameny a poté rodiny. Poslední povinný řádek zvaný "trailer" napovídá programu, že soubor končí:

0 TRLR

Terminologie

Definice genealogických termínů

Diagram
descendentní
linea inferior sive descendents
s absteigende Diagramm
Grafické vyjádření rozrodu; opak diagramu ascendentního; jinak řečeno diagram sestupný
Diagram
ascendentní
linea superior sive ascendens
s aufsteigende Diagramm
Grafické vyjádření vývodu z předků; opak diagramu descendentního; jinak řečeno diagram vzestupný
Diachronní
postup
r diachronische Vorgang Způsob práce, kdy genealog postupuje po pomyslné časové ose buď ve směru descendentním nebo ascendentním; opakem je synchronní postup
Genealogie genealogia
e Stammbaumforschung,
e Genealogie
Pomocná věda historická zkoumající rodové závislosti lidských jedinců a z nich plynoucí vztahy a důsledky
Generace hominum genus
e Generation
s Geschlecht
Ekvivalent ke slovu pokolení; pojmem se myslí také časový úsek dlouhý asi 25 až 30 roků, nebo osoby spjaté určitou dobou, v níž žijí
Genografie genographia
e Genographie
Popisná metoda práce, jíž se vyhledávají, vyhodnocují a třídí rodinná a rodová data, která se pak promítají např. do rodokmenů, kronik aj.
Identifikátor
(rodpisný,
osobní)
s Identifizierungszeichen Znak sestavený zpravidla jen z čísel nebo z písmen a číslic a přidělený každé jednotlivé osobě, která je podrobována rodopisnému bádání; znak (signatura) sloužící celkově k přesné orientaci a k identifikaci jednotlivců, mnohdy i ve spletitých vztazích
Linie hlavní
rodová
linea gravissima
e Hauptstammlinie
Označuje pokrevenství mezi probantem (jen v tomto místě nerozlišuje muže a ženu) a otcem, dále mezi tímto otcem a jeho otcem (dědem), pak otcem tohoto otce atd.
Linie příčná
(pobočná)
linea obliqua
e diagonale Stammlinie
Označuje pokrevenství mezi osobami, které bezprostředně či postupně pocházejí od stejného rodiče, př. sestra, bratranec, teta, neteř apod.
Linie přímá linea recta
e gerade Stammlinie
Označuje bezprostřední pokrevenství mezi jedincem a jeho rodičem a dále posloupně vždy mezi rodiči rodičů, př. střen > otec, matka >dědové a báby > pradědové a prabáby > prapradědové a praprabáby
Plnorodí
sourozenci
germani, bilaterales
e vollblütigen Geschwister
Sourozenci pocházející ze společných rodičů
Polorodí
sourozenci
unilaterales
e halbblütigen Geschwister
Sourozenci pocházející ze společného otce nebo společné matky
Pokolení genus, gens, stirps
e Generation
s Geschlecht
Pokrevní osoby žijící přibližně ve stejném časovém období; všichni potomci jedněch rodičů jako celek, tj. synové a dcery jednoho otce; ovšem započítávají se také jejich manželé a manželky a taktéž nevlastní děti otce; ekvivalent ke slovu generace
Pokrevenství consanguinitas?
cognatio naturalis
e Blutverwandtschaft
Označení osob, které pocházejí ze stejného předka; určuje se také stupeň pokrevenství, a to buď podle generací nebo podle blízkosti příbuznosti mezi současně žijícími osobami; totéž je příbuzenství pokrevní či krevní
Pokrevenství
po meči
consanguinei
e Blutverwandtschaft
in männerlicher Linie
Pokrevenství mající shodné příjmení; je v linii příčné plnorodé nebo polorodé (po otci); sourozenci plnorodí nebo polorodí po otci (po meči)
Pokrevenství
po přeslici
uterini
e Blutverwandtschaft
in weiblicher Linie
Pokrevenství v linii příčné a jedině polorodé po matce; sourozenci po matce (po přeslici)
Posloupnost
mužská
agnatio
e mänliche Nachfolge
Vývod z předků jen po mužské linii
Posloupnost
ženská
cognatio
e weibliche Nachfolge
Vývod z předků jen po ženské linii; tento však býval méně uplatňován a i méně ceněn, navíc se také ve staršíchpísemnostech, jako jsou např. matriky, nalézá méně údajů
Potomek descendent
r Nachkomme,
r Nachfahr
Pokrevně (blízce či vzdáleněji) příbuzná osoba od probanta směrem do budoucnosti, např. vnuk, pravnuk
Probant probant
r Proband
Osoba, od níž se odvíjí vývod nebo rozrod, bývá to i sám genealog
Předek ascendent, progenitor
r Ahn, r Vorfahr
Pokrevně (blízce či vzdáleněji) příbuzná osoba od probanta do minulosti, např. děd
Příbuzenství affinitas, gentilitas
e Verwandtschaft
V důsledku sňatku vzniklý vztah k pokrevním příbuzným partnera; vztah vzniká i adopcí
Rod genus, gens
r Stamm, e Herkunft
Souhrn všech jedinců obou pohlaví pocházejících od jednoho společného předka či rodičovského páru; rodoví příslušníci jsou poutáni pokrevenstvím po meči
Rodina familia, parantela domus
e Familie
Zplodí-li manželský pár dítě, vzniká rodina v užším slova smyslu, v širším slova smyslu je tvořena další částí pokrevenství, potažmo také i příbuzenstvím
Rodokmen arbor genealogica,
arbor consanguinitatis,
stemma
r Stammbaum
Vypracování rozrodu jedné větve rodu v podobě grafického či jiného výtvarného provedení; u jmen jednotlivých osob bývá uváděna délka života, případně místa narození a úmrtí; mívá charakter descendentní; jinak také strom života
Rodopis genealogia
e Stammbaumforschung
Ekvivalent ke slovu genealogie
Rodopisná
značka
signum genealogica
s genealogische Zeichen
Značka (piktogram) uplatňovaná v genealogii
Rodopisný
fond
subsidium genealogica
r genealogische Fonds
Soubor informací, který je získán prací genealoga, vzniklý fond zpravidla slouží k utváření rodokmenu nebo kroniky
Rodová linie linea generis
e Stammlinie
Pomyslná nebo skutečná, tj. v grafu uplatněná čára spojující v generační posloupnosti jednotlivé osoby
Rodová větev ramus generis
e Stammabzweigung
Na rodové větve se štěpí zobrazovaný rod počínaje pátopu generací, v níž se vyskytuje již šestnáct předků probanta; jménem předka páté generace se také celá větev označuje
Rozrod descendence
e Stammtafel
Opak vývodu, kdy se vytváří soupis dat a jmen jednotlivých příbuzných osob, a to jak v mužské, tak i ženské linii od probanta směrem do budoucnosti, jinými slovy jsou sledováni potomci
Střen probant
r Proband
Ještě dnes běžně používaný starší výraz pro probanta
Synchronní
postup
r synchronische Vorgang Způsob práce, kdy se rodopisec zabývá studiem jednoho určitého časového úseku; opakem je diachronní postup
Švagrovství affinitas
e Affinität
Vztah mezi jednou osobou manželského páru a příbuzenstvím druhé osoby manželského páru
Vývod
(z předků)
ascendence
e Ahnentafel
Opak rozrodu, kdy se vytváří soupis dat a jmen příbuzných osob od probanta směrem do minulosti, jinými slovy jsou sledováni předkové
Ztráta předků implexus
r Ahnenschwund
r Ahnenverlust
Úbytek předků, kdy potomci rodičů pokrevně příbuzných v příčné linii v rovině jedné generace uzavřou manželství, například bratranec se sestřenicí

---

Slovník častých pojmů

(Převzato od Petr Valena, ten převzal od Blanky Větrovcové)

berní rula - soupis poddaných a poddanských usedlostí a pozemků, z nichž se platila berně nebo kontribuce (pouze pro Čechy). Vychází z vrchnostenských přiznání z roku 1654. Zaznamenává tyto údaje: panství (statek, stateček, dvůr), majitel, obec, příjmí, jméno, výměna rolí, doba osevu, vlastnictví potahu, chovaná zvířata. Jsou v ní uvedeny i další údaje - zda hospodářství vyhořelo, do jaké berní skupiny hospodář patří, jaké řemeslo provozuje.

dominikál - panská půda, kterou vrchnost obdělává na vlastní náklady.

domkář (domkař) - člověk vlastnící domek a k němu malý pozemek, hospodařící na něm a na panských polích. (Podle Ottova slovníku naučného: "Domkař nebo baráčník, který má jen barák bez polí.")

domovský list - doklad dosvědčující domovské právo k určité obci.

domovské právo - právo na nerušený pobyt v dané obci, na důchodové nebo chudinské zaopatření. Člověk toto právo získával povětšinou dědičně v obci, kde se narodil, ale mohlo dojít i k nabytí domovského práva jinými cestami, např. zažádáním v obci, kde člověk trvale bydlel.

gruntovní knihy (gruntovnice) - pozemkové knihy, v nichž jsou sledovány majetkové transakce na jednotlivých gruntech (prodej, koupě, splácení, výměny atp.); 3 způsoby vedení PK - chronologicky (pro badatele dost obtížné, vytáhnout informace o jedné usedlosti z chronologicky jdoucích zápisů je složité, vyžaduje hodně času), věcně (do jedné slohy všechny koupě a prodeje, do další výměny, do další splátky atp.) a vložkově (pro badatele nejlepší způsob vedení PK, každá usedlost má určitý počet listů, kam byly zapisovány veškeré transakce týkající se daného gruntu). Jedná se o cenný pramen pro pátrání po rodinné historii v době, kdy ještě nebyly vedeny matriky.

chalupník - majitel chalupy a 1/4 lánu (čtvrtinový osedlý). (Podle Ottova slovníku naučného: "Chalupník sluje u nás usedlík, mající chalupu a nejvýše 20 korců polí výsevku na rozdíl od sedláka nebo domkaře.")

knihy svatebních smluv - patří mezi pozemkové knihy, uvádím je zvlášť, protože se jedná o poměrně specifický pramen, ve kterém můžete najít opisy svatebních smluv, tím pádem lze (i mimo matriky) dohledat další osoby související s vaším rodem.

kšaft - závěť.

kvitance - listina, kterou věřitel potvrzuje dlužníkovi, že od něho dostal plnění v plném rozsahu nebo určitou jeho část.

lán - základní plošná míra pro určování rozlohy usedlosti. Jedná se o míru s proměnlivou rozlohou - vždy záleží na kraji a době, kde a kdy se vyskytuje. Selský lán měl přibližně 18,5 hektaru (přesněji 18,6 ha), dále existovaly lány panský nebo kněžský. Od lánu se odvozují i názvy pro jednotlivé usedlosti (např. láník, 3/4láník, 1/4láník apod.).

láník (sedlák) - držitel dané výměry půdy; 1 lán = cca 18,5 hektaru; vyskytovali se i držitelé menších výměr půdy, např. půlláník, čtvrtláník atp. Osedlý byl základní jednotkou pro vyměřování kontribucí v rámci berní ruly a lánového rejstříku.

lánový rejstřík - soupis poddaných a poddanských usedlostí a pozemků, z nichž se platila berně nebo kontribuce (pouze pro Moravu).

matriční knihy (matriky) - základ všeho rodopisného bádání; knihy, do kterých byly a jsou zapisovány údaje o narození, sňatku a úmrtí jednotlivých osob; v minulosti byly vedeny farním úřadem pro danou oblast, spadající pod tento farní úřad. Pro bližší seznámení doporučuji literaturu (viz. sekce Archivy).

nezakoupené pozemky (nezakoupení poddaní) - pozemky ponechané poddaným k užívání, ale s berní povinností. Vrchnost s těmito pozemky libovolně nakládala.

odúmrť - právo odkázat majetek cizí osobě (nepříbuzné).

podruh - nájemník; poddaný, slouha, najímaný na různé práce, od pomoci na poli přes službu u panského dvora apod. (Podle Ottova slovníku naučného: "Podruh, kdo ve vsi v cizím domě v podnájmu bývá a nemaje polí ni chalupy živí se jen prací rukou svých.")

podsedek - chalupník usídlený na pozemku většího sedláka

poplužní dvůr - vrchnostenský statek, stojící na dominikální půdě, který byl spravován přímo vrchností. Zde odváděli poddaní robotu (např. orba, zásev).

praví osedlí - sedlák, zahradník; mají podíl na rustikálu, který drží dědičně.

raabizace - hospodářská a správní reforma provedená za vlády Marie Terezie. Došlo k parcelaci dominikální půdy mezi poddané a převedení nepotřebných robot na peněžní platy. Schválena byla v březnu 1777. Její název je odvozen od jména rakouského dvorního rady Františka Antonína Raaba.

robota - povinnost poddaných odpracovat určitý počet dní v měsíci na panské půdě. Vázala se přímo k poddanské usedlosti, nikoli k jednotlivým osobám - s rostoucí velikostí usedlosti rostly i robotní povinnosti. V pozdější době byla nahrazována peněžními nebo naturálními platy.

rustikál - poddanská půda, rozparcelované pozemky obhospodařované jednotlivými poddanými.

soused (saused) - plnoprávný člen vesnické/městské společnosti.

urbáře - soupis poddanských usedlostí určitého panství, který byl prováděn za účelem vyměření povinností vůči vrchnosti.

vejrunek - pravidelná splátka gruntu.

vruby - zářezy na holi, které byly používány jako evidence vejrunkových splátek.

výminkář (výměnkář) - člověk žijící na výminku (část domu určená pro staré rodiče), v podstatě člověk v důchodu.

zakoupené pozemky (zakoupení poddaní) - též pozemky "zapsané"; poddanské pozemky, na které se vztahuje emfyteutické (zákupné, německé) právo; s těmito pozemky poddaní nakládají dle své vůle. Při špatném hospodaření mohl být ale statek poddanému odebrán a prodán jinému. Protikladem jsou tzv. nezakoupení nepoddaní.

závdavek (závdanek) - peníze složené přímo při nákupu gruntu (statku, chalupy), v podstatě záloha.


Kdo je kdo?

Především by to měl být právě genealog, kdo by se měl s naprostou jistotou pohybovat mezi větvovím názvosloví pojmenovávajícím osoby, se kterými se běžně setkáváme nebo o kterých jen hovoříme nebo čteme. Jak víme, jedná se o osoby z příbuzenství nebo pokrevenství. Níže uvedený přehled obsahuje i několik archaických výrazů. Je docela možné, že některý z nich ještě zcela nezanikl a někde bývá běžnou součástí slovní zásoby tamějších lidí.

Syn vašeho syna / dcery je váš vnuk
Dcera vašeho syna / dcery je vaše vnučka
Syn vašeho vnuka / vnučky je váš pravnuk
Dcera vašeho vnuka / vnučka je vaše pravnučka
Otec vašeho otce / matky je váš děd
Matka vašeho otce / matky je vaše bába
Otec vašeho děda / báby je váš praděd
Matka vašeho děda / báby je vaše prabába
Bratr vašeho otce / matky je váš strýc (dříve z matčiny strany ujec)
Sestra vašeho otce / matky je vaše teta
Bratr vašeho děda / báby je váš prastrýc
Sestra vašeho děda / báby je vaše prateta
Syn vašeho strýce /tety je váš bratranec (dříve také bratřenec, bratran)
Dcera vašeho strýce / tety je vaše sestřenice
Manžel vaší dcery je váš zeť
Manželka vašeho syna je vaše snacha
Otec vašeho manžela / vaší manželky je váš tchán
Matka vašeho manžela / vaší manželky je vaše tchýně
Bratr nebo manžel sestry vaší manželky je váš švagr (dříve také švakr)
Sestra nebo manželka bratra vaší manželky je vaše švagrová (dříve také švakrová)
Syn vašeho švagra / švagrové je váš synovec (dříve také bratrovec)
Dcera vašeho švagra / švagrové je vaše neteř, neť (dříve také bratrovkyně)
Váš nevlastní syn je váš pastorek
Vaše nevlastní dcera je vaše pastorkyně
Váš nevlastní otec je váš otčím
Vaše nevlastní matka je vaše macecha
Synové dvou bratrů byli dříve také bratři strýčení
Synové bratra a sestry byli dříve také bratři tetění
Syn vašeho strýce by byl dříve také strýčenec
Syn vaší sestry by byl dříve také sestřenec
Syn otcovy či matčiny sestry byl dříve také sestřenec
Vaše sestra by byla dříve také sestřice

 


Německé výrazy

Der Feldgärtner

[Pramen: Forum Genealogy]
 
Bei meinen Ahnen wird mehrmals der Beruf Feldgärtner angegeben. Also habe ich mich schlau gemacht,

Er ist etwas so wie beim Häusler und er wird auch Witmutbauer genannt. Er bewirtschaftet das von der Kirche oder auch einem Gutsherren gepachtete land. Die Unterscheidung erfolgt oft nach der Größe des Besitzes.Es gab zu dieser Zeit einen privilegierten Stand - Der Adel oder auch die großen Kirchen. Weil freie Grundeigentümer allein schutzlos der Beamtengewalt ausgesetzt waren übergaben immer mehr Bauern ihr Land an Adel und Kirche und wurden mit diesem land mit Erbpacht belehnt. So wurden freie Bauern zu Zinsmännern eines Bischhofes, Abtes oder Adeligen. Diese Lehnsherren verpflichteten sich ihre Lehnsträger jederzeit vor fremden Übergriffen zu schützen.

[Pramen: Böhm Chronik - Familienforschung in Niederschlesien]

Haus- und Hofdefinitionen

Eine Sammlung aus Nordböhmen

Besitzungen und Personenbezeichnungen in den Orten des Kreises Friedland, Nordböhmen. Da Schlesien bis 1740/42 zu Böhmen gehörte, wurden vielen Definitionen, vor allem im Waldenburger Bergland, beibehalten.

Nachfolgende "Haus- und Hofdefinitionen" sollen Familienforscher, welche erstmalig mit den früheren Aufschreibungen konfrontiert werden helfen, die für den heutigen Sprachgebrauch nicht immer eindeutig zu verstehenden Begriffe einigermaßen richtig einordnen zu können. Die Besitzungen in den Orten wurden im 16. und 17. Jahrhundert im wesentlichen in drei Gruppen gegliedert, welche je nach Ortschaft noch weiter unterteilt wurden. Diese Betrachtungsweise ist sicherlich je nach Herrschaft und Landesteil unterschiedlich. Aus diesem Grund sind diese Definitionen zwar gültig für die frühere Herrschaft Friedland in Isergebirge - Nordböhmen, können aber in den Nachbarherrschaften und anderen Landesteilen Böhmens anders bezeichnet und definiert werden. Die drei Gruppen: Bauern, Gärtner und Häusler.

Die Definitionen zu den Bauern:

Je nach Ortgröße, Reichtum und anderen Kriterien werden die Bauernhöfe unterteilt in Kretscham, Bauern, Fahrbauern, Freibauern, Halbbauern, Viertelbauern und Witmutsbauern.

Kretscham
Häufig Sitz des mit der Schankgerechtigkeit bedachten Schultheißen und Gerichtsort des Dorfgerichts (Gerichtskretscham).
Im allgemeinen gab es in jedem Ort den Ortsvorsteher, damals der Schultes. Er war oft der Kretschambesitzer und wird auch mit Scholz, Schulz, Scholtes, Scultetus, Gerichtshaber, Gerichtsscholtz etc. bezeichnet. In den meisten Fällen bewirtschaftete er den größten Hof mit dem meisten Grund im Ort. Neben vielen Vorrechten war er für die Gerichtsbarkeit im Ort zuständig und musste für den reibungslosen Ablauf des örtlichen Lebens sorgen.

Bauer
Normaler bis großer Bauer mit Hof, Grund, Vieh (Gespanne) und oft Bedienstete.

Fahrbauer
Auch Fahrgut oder Fahrbauerngut, ein großer Bauer mit Rossen, welcher mit seinem Rossgespann auch Robot beim Grundherren leisten musste.

Handbauer
Auch Handgut oder Handbauerngut genannter Hof. Der Bauer hat keine Rosse. Er hatte bei der Grundherrschaft Handdienste zu verrichten.

Freibauer
Diese Bauern befinden sich in einer Sondersituation, sie sind frei von der Robot.

Halbbauer, Drittelbauer und Viertelbauer
Besitzer kleiner Bauernhöfe. Diese entstanden durch Wirtschaftsteilung größerer Höfe. Ursachen für die Teilung waren oft Erbstreitigkeiten. Beispielsweise erhielten zwei hinterbliebene Söhne jeweils die Hälfte eines größeren Bauernhofes.

Witmutsbauer
Die Witmutsbauern gab es nur in Kirchorten. Neben der Bewirtschaftung ihres Hofs hatten sie auch die Pfarrwitmut (Kirchengrund) zu bestellen.

Die Definition der Gärtner:

Gärtner sind Hausbesitzer, welche noch etwas landwirtschaftlichen Grund aber kein Ackervieh besaßen. Dabei unterschied man zwischen Gärtner, Auengärtner und Feldgärtner.

Gärtner
Sie waren Hausbesitzer, welche etwas Grund dabei hatten. Die landwirtschaftliche Fläche war aber so klein, dass sie nur in größter Not davon leben konnten. Daher mussten sie meistens noch einer anderen Beschäftigung (Handwerk) nachgehen. Sie bestellten den Grund nicht mit dem Pflug sondern mit dem Spaten oder ließen ihn gegen einer Gegenleistung bestellen.

Auengärtner
Die Auengärten entstanden auf Grundstücken (Planel) der Gemeinden in den Flußauen und wurden käuflich erworben.

Feldgärtner
Die Feldgärten, zumeist von der Grundobrigkeit angelegt, bestanden aus kleinen, von Bauerngütern abgetrennten Grundparzellen (vom Feld). Gegen Bargeld und einem jährlichen Zins konnten diese Gärten erworben werden.

Definition der Häusler:

Der Häusler besaß ein Wohnhaus mit wenig Grund (Gemüsegarten) dabei. Gelegentlich werden sie als Hausleute und Hausmänner bezeichnet.

Definition zur übrigen Ortsbevölkerung:

Die restliche Bevölkerungsgruppe war jene, welche keinen Haus- und Grundbesitz hatte. Sie zahlten für die Wohnung Miete oder leisteten eine Arbeit dafür. Die damaligen Bezeichnungen sind Hausgenosse, Inwohner, Mitwohner, Inmann etc. Häusler und Hausgenossen waren vielfach Tagelöhner oder Tagarbeiter, also keine Handwerker.

Definition Bürger und Mitbürger

In den Matrikeln kommen Bürger in Dörfern nicht vor; Bürger ist an Stadt gebunden, siehe Definition im "Wörterbuch Geschichte" von K. Fuchs / H. Raab:
"Die Bezeichnung Bürger stand demjenigen zu, der freier und vollberechtigter Einwohner einer Stadt war. Voraussetzung hierfür war der Besitz von Grund und Boden in der Stadt bzw. innerhalb deren Gemarkung (Pfahlbürger). [Anmerkung: sicherlich im Laufe der Jahrhunderte und von Stadt zu Stadt verschieden] ... Mit dem Aufkommen zahlreicher Städte vor allem seit dem 12. Jh. trat zu dem Adel und den Bauern als ein neuer Stand der der Bürger."
So ist ja auch der Bürgerbrief / Bürgerschein oder Heimatschein (in Österreich) die Bescheinigung über die Aufnahme in das Bürgerrecht einer Stadt. Erst später und bis heute wurde die Bezeichnung auf jedes vollberechtigte Glied der Staatsgemeinschaft (Staats-Bürger) angewendet.
 

Allgemeines:

Fälschlicherweise werden manchmal alle Gruppen als Berufsbezeichnung aufgeführt. Dabei kann man nur bei der Gruppe der Bauern von einem Beruf sprechen. Gärtner, Häusler etc. sind lediglich Beschreibungen des wirtschaftlichen Standes innerhalb der Ortsgemeinschaft. In der Bezeichnung Häusler und Tagarbeiter, kann man erkennen, dass der Hausbesitzer keinen Beruf hat, sondern irgendwo als Handlanger seinen Unterhalt erarbeitet. Findet man die Bezeichnung Häusler und Schuhemacher, dann wird ersichtlich, dass der Hausbesitzer den Beruf des Schuhmachers erlernt hat und wohl auch ausführt. Die Bezeichnung Inmann besagt lediglich, dass die betreffende Person irgendwo wohnt. Heute würde man das als Mieter definieren. Frauen werden erwähnt, wenn sie in Diensten stehen. Man findet Magd, Dienstmägdel, Kinderfrau, Kühehüterin etc. als Tätigkeiten. Meistens sind sie dann bei großen Bauern oder beim örtlichen Adel tätig. Witwen erhalten die Standesbezeichnung der verstorbenen Männer, z.B. Scholtesin, Bauerin oder Gärtnerin.


Z druhého kolena

Máte bratrance z druhého kolena? Proč zrovna z kolena?

(Pramen: https://olomouc.rozhlas.cz/mate-bratrance-z-druheho-kolena-proc-zrovna-z-kolena-6379109)

Každý živý jazyk, i ta úplně každodenní, mluvená a obyčejná čeština, v sobě nese výrazné stopy minulosti. Jednou z takových stop minulosti, možná až překvapivě dávné minulosti, je celkem běžně užívaný slovní obrat, že ten a ten člověk je např. něčím bratrancem z druhého kolena.

Bratranci z druhého kolena nemají společného dědečka (jako ti obyčejní bratranci), ale jen pradědečka. Jinými slovy, dědeček jednoho a dědeček druhého byli bratři.

Zajímavý je na tom všem právě ten slovní obrat z druhého kolena. Proč zrovna z kolena? A není to jen nějaká náhoda, protože slovo koleno jaksi zaznívá i ve slově pokolení, které trochu básnicky označuje řadu generací jdoucích za sebou.

Abychom tuto záhadu, jak se koleno dostalo do řečí o rodině a o generacích, vyřešili, musíme se obrátit do antické, konkrétně starořecké literatury, která zakonzervovala některé prastaré indoevropské kulturní reálie. Například u starého řeckého básníka Homéra je totiž zobrazen a popsán zvyk, který se praktikoval při narození každého dítěte.

Novorozeně bylo položeno před otce na zem. Jestliže je otec zvedl a položil si je na kolena, dal tím veřejně najevo, že toto dítě pokládá za svoje, tedy že ho nezplodil nikdo jiný a že toto dítě jeho otec přijímá za člena své rodiny a rodu. Ostatně – kde jinde se malé dítě, pokud tedy není na matčině hrudi, vyjímá lépe než na kolenou, resp. na klíně dospělého člověka? Třeba právě na kolenou či klíně svého otce, který si s ním bude hrát a později ho také přiměřeně poučovat.

S kolenem jako jakýmsi symbolem otcovství, rodiny a rodu se setkáme také v jiných indoevropských jazycích – např. v latině je genus také v primárním významu „koleno“ a pak také „rod“, a to ve všech smyslech tohoto slova. S latinským názvem pro koleno pak samozřejmě souvisí i taková slova jako genetika, tedy „věda o dědičnosti“.


Písma v pramenech

Písma v pramenech

Nejprve odkaz na často se vyskytující písmo kurentní:

Fraktura a kurent

Zajímavý je také článek o tzv. Sütterlinově písmu:
(více o tom v podrobnějším článku)

What is Sütterlin Script
By Jonathan Bocek


As Eric Tobey mentioned in his Solbuch article, there were two different styles of German handwriting used during the WWII era.  One is a slightly different style of our own "Latinized" longhand, but the other is a rather bizarre saw tooth script known as "Sütterlin" or "Deutsche Schrift." 

In 1911, a German graphical designer & teacher, Ludwig Sütterlin (1865-1917) was commissioned by the Prussian ministry for culture, to develop a basic script to set a basis for school children to develop their own handwriting.  The result was a creation of wide curves & very sharp angles known as Sütterlin script.  Sütterlin is a form of the earlier & yet very different chancery writing which was mainly used by government officials.

 

By 1915, Sütterlin was the standard script in all Prussian schools & by 1934, it was being taught in every German school.  Times began to change however in Germany.  With the turn of the century,  society was becoming more modernistic.  The result, Sütterlin was viewed as being antiquated & ugly.  Thus, the script's popularity declined.

*** The "long s" is for the center of a word.
 *** The round "ending s" is used at the end of the word.
 

In September of 1941, Hitler ordered Sütterlin script to no longer be taught in Volksschulen (elementary schools)The reason for this was simple; communication problems.  German officials realized that most of the occupied European countries under their control could not read or understand Sütterlin.

Even though Sütterlin was no longer being taught in schools after 1941, it continued to be used during WWII.  Older Generations that had already been taught the Sütterlin style knew no other way of writing.  Hence, sütterlin script can be found in soldbuchs, letters, etc... all throughout the war.

• To find original Sütterlin examples & reading exercises:  Click Here
To purchase Sütterlin fonts for your PC:  Click Here

As living historians, it would be an added detail to have examples of this handwriting in one's kit.  The above links are helpful for those interested in integrating Sütterlin into their impressions.  The first is a link to a great web site that is dedicated to the script.  It has various reading exercises (with script translations) & basic grammar rules. as well as various original examples of the script which make it highly recommended to those actually wishing to learn this difficult, but historical style of handwriting.  The second link is for a company that sells computer fonts of Sütterlin.  Purchasing a font can be useful for those looking for an easier way to make up some Feldpost items or documents.

 

  


 
Sources:
 
Dörling, Peter Read Suetterlin / Read Blackletters. 12 July 2006
http://www.suetterlinschrift.de/Englisch/Sutterlin.htm
"Sütterlin" wikipedia.org 12 July 2006
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCtterlin
"On the History of Old German Script" waldenfont.com 12 July 2006
http://www.waldenfont.com/content.asp?contentpageID=8
 

(převzato z Der Erste Zug)


Akademické tituly

Akademické tituly

Udělují je české vysoké školy na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V současné době je možno se setkat s těmito tituly, z nichž některé již byly nahrazeny titulem jiným (např. PhMr. – Mgr., PaedDr. – PhDr.) a jiné se přestaly udělovat zcela (RSDr., ICDr.).

zkratka titulu
před jménem
latinský význam český význam status
Bc. baccalaureus bakalář uděluje se
BcA. baccalaureus artis bakalář umění uděluje se
ICDr. juris canonici doctor doktor kanonického práva neuděluje se
Ing. ingénieur inženýr uděluje se
Ing. arch. ingerum architectus inženýr architekt uděluje se
JUDr. juris utriusque doctor doktor (obojího) práv(a) uděluje se
MDDr. medicinae dentium doctor doktor zubní medicíny uděluje se
MgA. magister artis magistr umění uděluje se
Mgr. magister magistr uděluje se
MSDr. medicinae stomatologicae doctor doktor zubní medicíny neuděluje se
MUDr. medicinae universae doctor doktor všeobecné medicíny uděluje se
MVDr. medicinae veterinarinae doctor doktor veterinární medicíny uděluje se
PaedDr. paedagogiae doctor doktor pedagogiky neuděluje se
PharmDr. pharmaciae doctor doktor farmacie uděluje se
PhDr. philosophiae doctor doktor filozofie uděluje se
PhMr. pharmaciae magister magistr farmacie neuděluje se
RCDr. rerum commercialum doctor doktor obchodních věd neuděluje se
RNDr. rerum naturalium doctor doktor přírodních věd uděluje se
RSDr. rerum socialium doctor doktor sociálně-politických věd neuděluje se
RTDr. rerum technicarum doctor doktor technických věd neuděluje se
ThDr. theologiae doctor doktor teologie uděluje se
ThLic. theologiae licentiatus licenciát teologie, bohosloví uděluje se

Akademický titul se píše vždy před jménem.

Akademicko-vědecké tituly

Akademicko-vědecké tituly získávají absolventi doktorských studijních programů, kteří složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci.

zkratka titulu   
za jménem
latinský význam český význam
akad. akademik řádný člen Československé akademie věd (zrušen po roce 1989)
CSc. candidatus scientiarum kandidát věd (udílení této vědecké hodnosti bylo zrušeno)
Dr. doctor doktor (titul byl udělován v přechodném období po roce 1990 před zavedením titulu Ph.D., kterým byl zcela nahrazen; jeho držitelé mohou požádat příslušnou univerzitu o jeho změnu na Ph.D.)
DrSc. doctor scientiarum doktor věd (udílení této vědecké hodnosti bylo v ČR zrušeno, v SR pokračuje)
DSc. doctor scientiarum doktor věd (titul neznámý českému právnímu řádu, zavedla jej od 18. 12. 2002 Akademie věd jako náhradu za DrSc.[1])
Ph.D. philosophiae doctor doktor – pro všechny oblasti mimo teologie
Th.D. theologiae doctor doktor teologie

Vědecká hodnost se píše vždy za jménem. Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka.


[Pramen: Wikipedie]

Anglosaské akademické tituly (výběr)

Jak psát titul MBA?

---


Úbytek předků

Paradox počtu předků čili úbytek předků

Každý z nás pochází z otce a matky. Máme tedy dva rodiče. Každý z našich rodičů rovněž pochází z dvou rodičů, našich babiček a dědů po meči (otcovských, po otci) a po přeslici (mateřských, po matce). Při vyloučení incestu má každý z nás čtyři prarodiče.

Když pokračujeme v tabulce našich předků, narazíme na praprarodiče. Každý z nás jich má osm a každý z nich má po dvou rodičích, to jsou naši prapraprarodiče. A kolik bylo praprapraprarodičů? Prapraprapraprarodičů?

Zastavme se tedy nad počtem našich předků. Přijmeme následující způsob výpočtu:

já (probant) = 1 osoba
rodiče = 2 osoby
prarodiče = 4 osoby
praprarodiče = 8 osob
prapraprarodiče = 16 osob
praprapraprarodiče = 32 osob
prapraprapraprarodiče = 64 osob

atd.


 

 

 

 

 

 

 

Přírůstek předků roste geometrickou řadou. Můžeme mu připsat matematický vzorec, počet předků v každém následujícím pokolení se totiž dá vyjádřit jako stále rostoucí mocnina čísla 2:

já = 20 = 1 osoba
rodiče = 21 = 2 osoby
prarodiče = 22 = 4 osoby
praprarodiče = 23 = 8 osob
prapraprarodiče = 24 = 16 osob
praprapraprarodiče = 25 = 32 osoby
prapraprapraprarodiče = 26 = 64 osoby

atd.

Zkusme to nyní přirovnat k časové ose. Lidé rodí děti v různém věku, takže každé pokolení je v konkrétním případě odděleno různým počtem let, často dosti velkým, dokonce u sourozenců těchže rodičů nebo jednoho rodiče. Stačí říci, že mezi rokem narození jednoho pokolení a rokem narození následujícího pokolení může být rozdíl stejně 15 let jako 60 let. Pro statistické potřeby je však žádoucí přijmout průměrnou hodnotu 20 – 30 let na pokolení.

Řekněme, že za první "nulové" pokolení současně žijící osoby probanta ("já") vezmeme osobu narozenou okolo roku 1980. Tehdy se dvojice rodičů mohla narodit odhadem mezi lety 1950 a 1960, čtveřice prarodičů mezi lety 1920 a 1930 atd.

já = 20 = 1 osoba = ok. r. 1980
rodiče = 21 = 2 osoby = ok. r. 1950÷1960
prarodiče = 22 = 4 osoby = ok. r- 1920÷1940
pra(1)prarodiče = 23 = 8 osob = ok. r. 1890÷1920
prapra(2)prarodiče = 24 = 16 osob = ok. r. 1860÷1900
praprapra(3)prarodiče = 25 = 32 osoby = ok. r. 1830÷1880
prapraprapra(4)prarodiče = 26 = 64 osoby = ok. r. 1800÷1860
atd.

Můžeme postřehnout, že odhadovaná léta narození předků v postupných pokoleních mají větší a větší obsah. Samozřejmě jsou to jen odhady. Kdybychom vzali konkrétní osoby, mohli bychom napsat konkrétní údaje.

Zajímá mě však nejen osud konkrétní osoby, ale i naše společná historie.

Kolik předků má každý z nás v různých dobách? Nepochybně čím dále do minulosti muselo osob v daném pokolení být čím dál více, ale kolik skutečně?

popis pokolení počet osob odhad roku narození
probant 0 1 1980
rodiče +1 2 1950
prarodiče +2 4 1920
praprarodiče +3 8 1890
prapraprarodiče +4 16 1860
pra…pra(4)rodiče +5 32 1830
pra…pra(5)rodiče +6 64 1800
pra…pra(6)rodiče +7 128 1770
pra…pra(7)rodiče +8 256 1740
pra…pra(8)rodiče +9 512 1710
pra…pra(9)rodiče +10 1024 1680
pra…pra(10)rodiče +11 2048 1650
pra…pra(11)rodiče +12 4096 1620
pra…pra(12)rodiče +13 8192 1590
pra…pra(13)rodiče +14 16384 1560
pra…pra(14)rodiče +15 32768 1530
pra…pra(15)rodiče +16 65536 1500


Jak je vidět, každý z nás musí mít okolo roku 1500 přes 65 tisíc pra...prapředků (15xprapředků). Jdeme-li dále, v roce 1000 (před 1000 lety) každý musíme mít 8 589 934 592 (tj. přes 8 miliard) 30xprapředků. Kdysi jsem v takových výpočtech šel ještě dál a dosáhl jsem počtu čtyři a půl miliardy miliard předků okolo roku 400 našeho letopočtu.

Jestliže dnes žije přes 6 miliard lidí, muselo před tisíci lety žít hodně přes 48000000000000000000 (48 trilionů) lidí. Není-liž pravda?

Právě, že vůbec ne. Všichni víme, že lidnatost na Zemi neklesá, nýbrž roste. Před tisíci lety přece nežilo 48 trilionů lidí. Úmyslně jsem si dovolil dojít k tak absurdnímu paradoxu, abych ukázal věrohodnou skutečnost.

Paradox předků spočívá na úbytku předků v některých pokoleních a vysvětluje, proč navzdory tomu, co bylo před chvílí řečeno, ne každý měl přesně 65536 pra...pra(15)předků.

Znovu tedy připusťme, že pravnukové stejných prapředků spolu uzavírají sňatky a mají společné potomstvo, nejprve děti, potom vnuky, pravnuky atd. Již jejich děti nemají 16 prapraprapředků, ale jenom 12 prapraprapředků, protože rodiče těch dětí měly ty samé, totožné praprapředky. Čtyři z nich jsme na počátku počítali zbytečně dvojmo. Nebylo jich 16, ale právě 12.

Takových zdvojení mohlo být více také ve vzdálenějších pokoleních. Vzdálení bratranci, mající společné pra(4)předky nebo pra...pra(11)předky, také zmenšují počet předků svých společných potomků. A bratranci nemusejí vcelku pocházet z toho samého pokolení. Dobře známým a zjevným faktem je situace, kdy nejstarší sourozenec má už vlastní děti, když se jeho rodičům narodí jeho další bratr nebo sestra. Rozdíl věku mezi sourozenci, navrstvený mezi po sobě jdoucími pokoleními, má za následek zkřížení nejen různých linií téže rodiny, ale i různých pokolení.

Navíc každý pár snižující jedno pokolení o počet 2 pak v po sobě jdoucích dalších pokoleních předků zpět zmenšuje jejich četnost ještě více. Snadno může být místo 16 prapraprapředků jenom 12, a místo 32 praprapraprapředků jich bude ne o 4, ale o 8 méně, tedy 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jev úbytku předků byl velmi častý. Všichni máme zdvojení mezi svými předky a jejich skutečný počet v daných pokoleních byl tedy menší než jsme jej zkoušeli popsat zpočátku. Prognózy a hodnocení měřítka tohoto jevu jsou různé. Větší úbytek byl v rodinách s kořeny venkovskými i městskými (selskými a měšťanskými), ale také v rodech královských a panských. Podle mého názoru, čím více členové rodiny migrovali, tím menší byl úbytek počtu předků. Mezi bratranci, příbuznými a vzdálenými příbuznými po věky usazenými v těch samých vsích se dříve nebo později musel vzdálený bratranec (pravděpodobně neznalý svého příbuzenstva) oženit se svou sestřenicí, když jiná nespřízněná osoba už nebyla.

Ve výše popsaném paradoxu je nutno uvést na pravou míru ještě jednu věc. Počet předků jednotlivce jsem násobil počtem současných lidí. To je samozřejmě stejně vědomé přehánění. Většina z nás, pokud ne všichni od Adama a Evy, jsme v nějakém bližším, středním, vzdálenějším nebo hodně vzdáleném stupni, ale přece jen spřízněni.

Paradox předků je tedy zdánlivý. S úbytkem předků souvisí analogický úbytek potomků. Jestliže potomci téhož páru předků uzavřou sňatek, pak v následujícím pokolení bude méně potomků, než by se dalo očekávat, kdyby jeden z manželů pocházel z jiné rodiny.

Pro potřeby tohoto článku předpokládám, že rodičovství ženy a muže nad každým dítětem obecně (naštěstí, ještě) nebudí pochybnosti. Určitě nebudilo ani v minulosti.

Ovšem z principu jedině matka byla vždy jistá (lat. mater semper certa est), zatímco otec mohl být neznámý, zvláště když ho v matrice nemanželského dítěte dívky nebo cizoložnice nikdo neznal, a ignorovalo se jeho zjištění s ohledem na chybějící odpovídající nástroje k potvrzení otcovství u stanoveného muže, což by dnes umožnily testy DNA. Ale i dítě mohlo být odložené a matka neznámá. Neznalost jednoho nebo obou rodičů však nezkreslovala smysl samého rodičovství. Dítě s určitostí pochází od nějaké (byť třeba neznámé, ale existující) jedné konkrétní ženy a současně od nějakého (byť třeba neznámého, ale existujícího) jednoho konkrétního muže. Nezkoumám, zda rodiče žijí, nebo zda je dítě podle matriky zná, ani zda nastala právní adopce (třeba jen in plena), ani kdo dítě vychovává.

Nevzal jsem však v úvahu to, zda v budoucnosti metody typu in vitro a zasahování do genetického kódu člověka vystaví v pochybnost samotné rodičovství, bez ohledu na to, zda budou právně a morálně přípustné. Postačí, že se podaří. Tehdy může mít dítě genetický kód neplodných osob, ale i osob stejného pohlaví, a dokonce jen jedné osoby. V matrice mohou být zapsány úplně jiné osoby, které si takové dítě "objednaly". K tomu všemu náhradnicí donesoucí těhotenství do porodu může být ještě jiná osoba. A zcela jinou otázkou se může v budoucnosti stát souhlas osob s využitím jejich genetického materiálu k početí dítěte jakož i přípustnost jeho užití po jejich smrti současně s právními důsledky takového posmrtného rodičovství. Kdo bude tedy rodičem: dárce vajíčka či spermatu, či genetického kódu (do buňky je možné vstříknout cizí kód), či prvotní majitel transplantovaných rozmnožovacích orgánů, či náhradnice, či objednatel? Jak pojmenovat dárce genetického kódu pro chimerické zygoty mající smíšený genom z mnoha jedinců (viz opičí sourozenci z šestice "rodičů": Hex, Roku, Chimero 20.01.2012). Řešení právních, etických a genealogických důsledků těchto otázek ponechávám futuristům a budoucím pokolením. Kéž by však neměli takové problémy. Totiž úbytek předků a potomků se může změnit v jejich nedostatek a celá genealogie ztratí důvod k bytí.

(převzato z mrog::blog)


Zpráva o rodokmenu

Zpráva o rodokmenu

Dokument popisuje okolnosti rodokmenu Naše rodina.

 • Jak vznikla první papírová forma rodokmenu
 • Vytvoření rodokmenu ve formě počítačové aplikace
 • Postupný vývoj aplikace v různých prostředích

Dokument je k nahlédnutí zde


Genealogické odkazy
 1. Genealogie - heslo ve Wikipedii
 2. Genealogické fórum - diskusní fórum otázek a odpovědí
 3. FamilySearch - hledání předků
 4. Česká archivní společnost
 5. Rod & klan - rodopisná databáze příjmení
 6. Po kom se jmenujeme - encyklopedie křestních jmen
 7. Genealogie ČR - projekt pro vzájemné rodové vztahy občanů ČR
 8. GENEA - genealogické stránky
 9. Dokazování správnosti údajů, citace a rozbor
 10. Genealogie - prameny, literatura
 11. GeoNames - geografická databáze všech zemí
 12. Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005
 13. Adresy v ČR
 14. Kde jsme - četnost příjmení nebo jména v ČR
 15. Fotohistorie ČR - historické fotografie z obcí a krajiny
 16. Encyclopedia of Genealogy
 17. Numbering Systems in Genealogy - systémy číslování v genealogii
 18. Familypedia - genealogické stránky o lidech
 19. Calculation of the Ecclesiastical Calendar - výpočty církevního kalendáře
 20. StachExchange - Genealogy & Family History - otázky a odpovědi

Mapy, slovníky, rejstříky
Mapy.cz
Google Maps
OpenStreetMap
Nejčastěji používané mapy.
Zeměpisný slovník (GOV)

Obsahuje místní údaje zejména s ohledem na skutečnosti, které jsou relevantní pro práci genealogisty:

 • Zeměpisná poloha místa (poloha nebo poloha na mapě)
 • Některé vlastnosti místa (PSČ, město, směrovací číslo, atd.)
 • Cizojazyčná nebo bývalá jména
 • Minulá příslušnost (administrativní, právní, kostel, atd.)
Zeměpisná šířka a délka Geografický nástroj k získání zeměpiné šířky a délky zadaného místa. Ukáže i souřadnice GPS.
Genealogie
 • Písmo (kurent, české novogotické, číslice)
 • Zkratky (míry, váhy, atd.)
 • Slovníky (německo-, latinsko-české, názvy měsíců, příčiny úmrtí, křestní jména, výkladové)
 • Časová osa
Německé slovníky Nejrůznější slovníky německého jazyka
Česko-latinský seznam řemesel Přehled plzeňských řemesel si nemůže činit nároky na úplnost, protože se opírá o jen dochované písemnosti z plzeňských archivů a publikací.
Latinsko-český slovník řemesel Slovníky středověké latiny u nás nejsou zatím v potřebném detailním rozsahu k dispozici. Proto jsme se rozhodli na pomoc badatelům připojit k tomto sborníku alespoň slovník řemesel ve středověké latině.
Vokabulář webový je internetová aplikace, která od listopadu 2006 postupně zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové zdroje k poznání historické češtiny. Tvůrcem a provozovatelem Vokabuláře webového je oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dále ÚJČ). Vokabulář webový je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určen pouze k nekomerčním účelům. O technické stránce Vokabuláře webového informujeme zde.
Kotačkovy slovníky
 • latinská a německá povolání,
 • latinské a německé příčiny úmrtí
Územně identifikační registr ČR Registr obcí a částí obcí.
Obce Slovenska Registr obcí Slovenska. Základní údaje o obci včetně erbu, dále historie, příroda, současnost atd.

Seznam měst, obcí a vojenských obvodů na Slovensku

Toto je kompletní seznam slovenských měst, obcí a vojenských obvodů. Obsahuje název obce, okresu, kraje, název obce i německy a maďarsky.
Místopisný rejstřík českého Slezska a severní Moravy.
(Zemský archiv v Opavě)
Kódy států a závislých oblastí Standard ISO 3166-1 definuje kódy států a závislých oblastí. Je částí standardu ISO 3166. Poprvé byl tento seznam zveřejněn v roce 1974 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Standard definuje tři různé kódy pro každou oblast.
Encyklopedie křestních jmen Po kom se jmenujeme. Databáze křestních jmen z knihy Václava Rameše.

Bádání
Jak sestavit rodokmen Podrobný návod, jak hledat ve starých matrikách informace o předcích a nemuset při tom ani vstát od počítače. Základy internetové genealogie. Více na: http://www.zive.cz/clanky/jak-sestavit-rodokmen-z-informaci-ktere-jsou-na-internetu/sc-3-a-173054/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_source=zive&utm_campaign=copylink
FamilySearch - Sbírky historických záznamů Úplný seznam historických záznamů, které jsou na FamilySearch dostupné.
GEDCOM standard 5.5.1 Určující popis formátu souboru GEDCOM, v aktuální používané versi
Tagy GEDCOMu

Specifikace GEDCOMu používá mnoho "tagů" k popisu faktů a událostí. Odkazovaná stránka vypisuje všechny standardní tagy, plus mnoho dalších nestandardních, používaných v různých softearových produktech.

 


Genealogický software
webtrees Domovská stránka softwarového produktu, použitého k vytvoření těchto stránek Naše rodina.
GedCom Utilities

Zdroj malých volně použitelných programů. Je tam GEDSPLIT.EXE - program na rozdělení libovolného souboru GEDCOM; ADDSOUR.EXE - přidá prameny určené uživatelem k záznamům v souboru GEDCOM.

GenMerge Program pro slučování dvou nebo více souborů GEDCOM dohromady. Umí také identifikovat problémy v souboru GEDCOM.
Vznik webtrees Článek o vzniku webtrees psaný v roce 2010.
Modern Software Experience Seznam poznatků a recenzí o genealogickém softwaru.
Legacy Family Tree Hojně rozšířený genealogický program.
The Next Generation Účinný a všestranný nástroj na vytváření a zobrazování rodokmenu na vlastní samostatné webové stránce.

 


Osobnosti

Webové stránky různých genealogů:

Nigel Osborne (kiwi)

Jeden ze zkladatelů a vývojářů webtrees. Rodokmen jeho rodu je na Our Families

JustCarmen

Autorka několika užitečných doplňků a motivů webtrees, aktivní spoluvývojářka

Mike St. Clair's Home Page

"Přiznám hned v první větě, že většina informací, které zde najdete, pro vás bude bezcenná, ale některé vás mohou zaujmout. Jstel-li genealog, najdete odkazy na potenciálně cenné oblasti webu, které jsem vytvořil nebo je udržuji."

Genealogy by Ginger's blog Paní Ginger R. Smith je genealožka specializující se na genealogický výzkum v Severní Karolině a Virginii spojený s testy DNA.
Planting the Seeds  Michael Hait, genealog profesionál.
Genea-Musings Tipy a techniky genealogického výzkumu.
Tim Forsythe Nástroje genealogického výzkumu.
Lukáš Svoboda Občasný blog o tom, jak postupuje pátrání po předcích, o tom, co nového jsem zjistil, co nového jsem se naučil, a snad i o dalších věcech.
Nasza rodzina Admin Lukasz Wileňski, polský rodokmen, zajímavé věci pod menu 'Zasoby'
Maciej Róg Nazywam się Maciej Róg, mieszkam w Brzegu, jestem prawnikiem, aktualnie pracuję w urzędzie administracji publicznej, a prywatnie interesuję się genealogią oraz programowaniem.
Přemysl Paichl Vlastní sepisování rodopisných tabulek není už nic tak těžkého. Horší je pro ty tabulky sehnat data. Informace hledáme většinou v archivech, ale i tam čekají i znalého často značné potíže. A co teprve neznalého.
Stránky rodiny Šerákových Kromě zajímavého rodokmenu obsahuje užitečné stránky jako Kdo je čím (povolání a stavy osob v matrikách), Co je co (pojmy v genealogickém bádání), Kde to je (c. a k. regimenty), Kdo je kdo (album pěkných fotek), Zajímavé odkazy.